Naar inhoud

Privacy

Privacyverklaring Velde N.V.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt Velde N.V., gevestigd te (5216 TZ) ’s-Hertogenbosch aan de Meerendonkweg 31, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 17124761 (hierna “Velde”), uit welke persoonsgegevens Velde verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Velde N.V.
Meerendonkweg 31
5216 TZ ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088-6070100
E-mail: info@velde.nl

Algemeen
Velde respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.velde.nl, haar (potentiële) kandidaten en haar (potentiële) relaties. Velde gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Velde te maken hebben. Velde houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens
Velde verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van de CV
 • Motivatie n.a.v. sollicitatie
 • IP-adres

Bij het gebruik van de website en diensten van Velde, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Velde verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via website, email, telefoon, kandidatenportaal. Daarnaast kan Velde jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden
Velde verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar kandidatenbestand.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar opdrachtgeversbestand.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Marketing.

Als kandidaat maak je gebruik van een kandidatenportaal waarin je zelf jouw gegevens beheert en aanpast.

 • Solliciteren
  Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, dan vraagt Velde jouw toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Velde gebruikt jouw cv en/of motivatie (NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) richting opdrachtgevers.
 • Inschrijven
  Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft Velde gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om je eventueel op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van onze site.
  Pas op het moment dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft, stellen wij je gegevens ter beschikking aan één van onze opdrachtgevers, wij zijn geen cv-schuivers. Daarnaast houden wij jouw gegevens 1 jaar in onze database. Als wij in het lopende jaar geen contact (per e-mail, telefonisch of persoonlijk) hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens automatisch uit onze database.
 • Aanpassen/verwijderen gegevens
  Op elk gewenst moment kun je jouw persoonlijke profiel inzien en gegevens zoals je cv wijzigen. Als je al jouw gegevens uit onze bestanden wilt verwijderen, dan kun je contact met ons op nemen of via ‘mijn profiel’ jouw gegevens verwijderen (zie onderstaande contactgegevens).
 • Vacatureoverzicht
  Je kunt jezelf abonneren op een vacatureoverzicht per e-mail. Daarvoor geef je ons onder andere je naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om je wekelijks een overzicht van de nieuwe vacatures van Velde te mailen. Je kunt ook vacatures ontvangen via RSS-feeds zonder dat je jouw e-mailadres verstrekt.
 • Aanpassen/uitschrijven vacatureoverzicht
  Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
 • Communicatie
  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Andere websites
Wij wijzen je erop dat het klikken op logo’s of URL’s tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Velde. Op andere websites raadpleeg je zelf de informatie over het gevoerde privacy beleid.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke grondslagen, art. 6 AVG, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van expliciete toestemming, wordt dit afzonderlijk gevraagd.

Denk bijvoorbeeld aan: wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, vraagt Velde om toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat Velde hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.

Verstrekking aan derden
Vanuit haar dienstverlening kan Velde persoonsgegevens uitwisselen. Velde kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Velde aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Velde verstrekt jouw gegevens niet aan commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Velde verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Velde zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Bewaartermijn dossier kandidaat selectietraject: 12 maanden

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang.

Daarom heeft Velde passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Velde medewerkers kunnen alleen inloggen via een beveiligde IT-omgeving.
 • Kandidaten kunnen alleen inloggen via een kandidatenportaal.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door rapportages.

Cookies
Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Via cookies wordt jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Dit doen we voor een optimale gebruikerservaring en het attenderen van op jouw toegepaste vacatures.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Velde een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden naar voren komen kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Velde verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Velde N.V.
Meerendonkweg 31
5216 TZ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088-6070100
E-mail: info@velde.nl onder vermelding van ‘Privacy’

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Velde, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 25 mei 2018.

Velde kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.

© Copyright 2021 Velde Online: a&m impact Cogels Osylei 81 2600 Antwerpen-Berchem

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

We willen graag je toestemming vragen om deze cookies te plaatsen.

Klik hier voor meer informatie.